Adatok felhasználási feltételek


V0123-01

EUROTAX ADATOK FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI

EUROTAX DATA LICENSING TERMS

A jelen felhasználási feltételek (a „Licencszerződés”) vonatkoznak az Autovista Magyarország Kft. („Eurotax”) által biztosított adattermékek és előfizetések („Termékek”) használatára.

These licence terms (the “Licence Agreement”) govern the use by Customer of the data products and subscriptions (“Products”) of Autovista Magyarország Kft.  (“Eurotax”).

1. MEGRENDELÉS

1. ORDERS 

1.1 A Vevő írásban, az Eurotax megrendelőlap kitöltésével és aláírásával adhat Termékekre vonatkozó megrendelést. Amennyiben az Eurotax ilyen lehetőséget biztosít, úgy az Eurotax weboldalain keresztül, az azokon elérhető megrendelés-rögzítő aloldalon is leadható megrendelés (bármelyik ezek közül: „Megrendelés”). A Megrendelések teljesítése az Eurotax elfogadásától függ. Az Eurotax oly módon is jelezheti a Megrendelés elfogadását, hogy hozzáférést biztosít a megrendelt Termékekhez. Bármely elfogadott Megrendelést úgy kell tekinteni, hogy az magában foglalja a jelen Licencszerződést. Minden elfogadott Megrendelésre automatikusan alkalmazandó a jelen Licencszerződés, valamint a Megrendelésben hivatkozott bármely további dokumentum. A Vevő által leadott Megrendelésben vagy bármely más helyen feltüntetett, a jelen Licencszerződés feltételeitől eltérő feltétel hatálytalan.

1.1 Customer may order Products by placing written, signed orders on a local Eurotax order form, or by placing orders via order-entry tools (where available) on Eurotax web sites (each, an “Order”).  Orders are subject to acceptance by Eurotax. Eurotax may accept an order by providing access to Products.  Accepted orders will be deemed to incorporate and be subject to this Licence Agreement, as well as any other documentation referenced in the Order.  All other terms and conditions contained in any Customer purchase order or other document not expressly referenced in this Licence Agreement will have no effect.

2. HOZZÁFÉRÉS A TERMÉKEKHEZ

2. ACCESS TO PRODUCTS 

2.1 Az Eurotax a Termékekhez történő hozzáférést (Eurotax Termékekhez kapcsolódó fiók nyitásával, hozzáférési jelszóval vagy bármely más módon) azzal a feltétellel biztosítja, hogy a Vevő betartja a jelen Licencszerződésben foglaltakat. A Termékek használatával a Vevő vállalja, hogy betartja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Licencszerződést, valamint minden egyéb, a Megrendelésben hivatkozott dokumentumot.

2.1 In providing Customer with an account, any access credentials or other access to EurotaxProducts, Eurotax grants access to the Products subject to Customer complying with the terms specified in this Licence Agreement. By using the Products, Customer agrees to comply with and be bound by this Licence Agreement, and any other documentation referenced in the particular Order.

2.2 Az Eurotax a jelen Licencszerződés fennállása alatt is bármikor visszavonhat egy korábban elérhetővé tett Terméket. Ez esetben az Eurotax – saját döntése szerint – (i) más termékkel helyettesítheti az adott Terméket, illetve más formában bocsáthatja a Vevő rendelkezésére az érintett adatokat, feltéve, hogy a helyettesítő termék, illetve a más formában rendelkezésre bocsátott adatok lényegileg azonos képességeket, illetve adatokat jelent a Vevő számára; vagy (ii) arányosan visszatérítheti a visszavont Termékre eső Díjat.

2.2 Eurotax may, at any time during the term of this Licence Agreement, withdraw a Product from general availability and, at Eurotax’s option, either (i) replace it with an alternative product or deliver the applicable data through an alternative medium, provided that the replacement product or medium shall deliver materially the same capability and/ or data to the Customer; or (ii) provide a pro rata refund of the Fee relating to the withdrawn Product.

3. SZÁMLÁZÁS ÉS FIZETÉS

3. INVOICING AND PAYMENT  

3.1 Az Eurotax a Vevő felé a Megrendelésben meghatározott valamennyi díjat kiszámlázza. A számlákat számla kiállítási napjától számított 30 napon belül kell megfizetni, a Megrendelésben megjelölt pénznemben. Az árakat ÁFA terheli.

3.1 Eurotax shall invoice the Customer all fees specified in the Order. Invoices are payable within 30 days of the date of the relevant invoice in the currency stated in the Order. Fees are subject to VAT.

3.2 Amennyiben a Vevő nem tesz eleget esedékes fizetési kötelezettségének, az Eurotax fenntartja a jogot, hogy (i) a Vevőre terheljen minden adminisztrációs és banki költséget, továbbá az esedékességtől kezdve a jogszabály által lehetővé tett legmagasabb mértékű késedelmi kamatot; (ii) felfüggessze bármely vagy valamennyi, a Vevőnek biztosított licensz-jogot mindaddig, amíg valamennyi fizetési kötelezettség hiánytalanul kiegyenlítésre kerül; (iii) visszatartsa bármely Frissítést vagy Termékhez való hozzáférést a hátralékok hiánytalan megfizetéséig; és/vagy (iv) felmondja a Licencszerződést.

3.2 If Customer fails to make any payment when due Eurotax reserves the right to: (i) charge Customer any administration and bank charges, and interest from the due date until payment at the maximum rate permitted by law, whichever is the greater; (ii) suspend any and all licences granted to Customer until it has made payment in full; (iii) withhold delivery of any further Updates or access to Products until such time as all arrears have been settled; and/or (iv) terminate the Licence Agreement.

3.3 Az Eurotax jogosult az árait évente, a Licencszerződés évfordulójával megemelni, amennyiben erről a Vevőt előzetesen, legalább 90 nappal a Licencszerződés aktuális időszakának lejárta előtt írásban értesíti. A Vevő ezt követően, legalább 60 nappal a Licencszerződés aktuális időszakának lejárta előtt írásban felmondhatja a Licencszerződést az aktuális időszak utolsó napjára. Ezen túlmenően az Eurotax bármikor jogosult 3 hónapos előzetes írásbeli értesítéssel megemelni a VIN és/vagy WLTP adatszolgáltatások díjait abban az esetben, ha valamely érintett járműgyártó megemeli a VIN keresés és/vagy WLTP adatszolgáltatások díjait az Eurotax felé.

3.3 Eurotax shall be entitled to increase fees at yearly intervals on each anniversary of the Licence Agreement, if it notifies Customer in writing, at least 90 days before the expiry of the then-current term of the Licence Agreement, and Customer does not give written notice of termination of the contract at least 60 days before the end of the current subscription year, such termination to take effect at expiry of the then current term.  Notwithstanding the foregoing, and subject always to 3 months’ written notice, Eurotax shall be entitled to increase any fees for VIN and/ or WLTP data services at any time in the event that any applicable vehicle manufacturer increases its fees for VIN look-ups and/ or WLTP data services to Eurotax.

4. BIZALMAS INFORMÁCIÓK

4.1 Minden, az Eurotax által biztosított üzleti információ bizalmas információnak tekintendő. A Vevő – a Megrendelésben meghatározott Engedélyezett Felhasználás keretei között – köteles (i) a Termékeket és bármely bennük foglalt információt bizalmasan kezelni, és a Termékekhez kizárólag azon munkavállalói, megbízottjai, illetve alvállalkozói részére biztosíthat hozzáférést, akiknek ez szükséges; (ii) haladéktalanul értesíteni az Eurotaxot abban az esetben, ha a Vevő tudomására jut, hogy harmadik személy jogosulatlanul használja a Termékeket vagy azokhoz hozzáféréssel rendelkezik; (iii) minden szükséges intézkedést megtenni a bizalmas információk, valamint az Eurotaxnak a Termékek vonatkozásában fennálló Szellemi Alkotásokhoz Fűződő Jogainak védelme érdekében; valamint (iv) minden olyan intézkedést megtenni, amely biztosítja a jelen 4. pontban foglaltak betartását munkavállalói, megbízottjai, illetve alvállalkozói részéről történő betartását.

4.1 Any and all business-related information provided by Eurotax shall be deemed to be confidential information. Subject only to the Permitted Use specified in the Order, Customer shall: (i) keep Products and any information contained therein confidential and limit access to Products to those of its employees, agents and sub-contractors who have a need to know; (ii) notify Eurotax immediately if it becomes aware of any unauthorised use of or access to any Products or confidential information by any third party; (iii) take all steps necessary to protect the confidential information or Intellectual Property Rights of Eurotax in Products; and (iv) take all such steps as are necessary to ensure compliance by its employees, agents and sub-contractors with the provisions of this clause 4.

5. ADATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK JOGA

5.1 Az Eurotax – azzal a feltétellel, hogy a Vevő minden előírt Díjat megfizet és betartja a jelen 5. pontban foglaltakat, illetve bármely egyéb licencefeltételt és korlátozást, melyet az adott termék leírása tartalmaz – a Vevő részére allicencbe nem adható, nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási jogot ad a Termékek, valamint a jelen Licencszerződés alapján biztosított dokumentáció felhasználására. A felhasználási jog a Vevő saját belső üzleti céljaira szól, a meghatározott kapacitásszinten, a jelen Licencszerződés időtartamára. A belső üzleti cél magában foglalja az egyes járművekre vonatkozó egyedi adatkivonatoknak a Vevő kívülálló ügyfeleivel történő megosztását, azonban a Vevő más módon nem engedélyezhet hozzáférést a Termék vagy a kapcsolódó adatbázisok lényeges vagy teljes részeihez. Az Eurotax – a jelen Licencszerződésben kifejezetten biztosított korlátozott felhasználási jogokat leszámítva – fenntart minden, a Termékekre és a dokumentációra, valamint azok módosításaira vonatkozó jogot, ideértve a tulajdonjogot, a szellemi alkotáshoz fűződő jogokat, valamint minden más jogot és érdeket.

5.1 Subject to payment of all applicable Fees and compliance with the terms of this clause 5 and any other licence terms and restrictions in the applicable product description, Eurotax grants Customer a non-sublicenseable, non-exclusive, non-transferable licence to use Products and documentation provided under this Licence Agreement for Customer’s internal business purposes at the indicated capacity levels for the duration of the Licence Agreement. Such internal business purposes shall include the sharing of individual data extracts relating to specific vehicles to its third party customers, but Customer shall not otherwise allow access in any way to substantial or whole parts of the Product or related databases. Except for the limited licence rights expressly granted in this Licence Agreement, Eurotax reserves all rights in and to the Products and documentation and any modifications thereto, including title, ownership, intellectual property rights, and any other rights and interests.

5.2 Amennyiben a Termékek online hozzáférés keretében vagy webes alkalmazás platformon keresztül jutnak el a Vevőhöz, a Vevő a Terméket több eszközön, illetve egy vagy több szerveren keresztül is elérheti és használhatja, mindaddig, amíg a licence-k meghatározott számát, illetve a meghatározott Termékmennyiséget bármely időpontban egyidejűleg nem lépi túl.

5.2 Where Products are delivered through an online access or web application platform Customer may access and use the Product on multiple devices or one or more servers, so long as the specified number of licences or volumes for the Product are not exceeded at any given time.

5.3 Amennyiben a Termékek nyers adatként, (S)FTP-n vagy e-mailben jutnak el a Vevőhöz, a Vevő beépítheti és felhasználhatja a Termékek valamennyi példányát a Megrendelésben meghatározott Vevői Platform(ok)on, feltéve, hogy – kivéve, ha az Eurotax ettől írásban eltérően rendelkezik – a Vevő (i) semmilyen egyéb platformon vagy rendszerben nem használja a Terméket; (ii) az Eurotax előzetes írásbeli engedélye, valamint a vonatkozó licencdíjak megfizetése nélkül nem használja a Terméket a Vevői Platform(ok)on a megengedettnél nagyobb mennyiségben; illetve (iii) nem engedélyezi a felhasználást sem kapcsolt, sem kívülálló felek részére.

5.3 Where Products are delivered as raw data in a flat format via (S)FTP or email, Customer may incorporate and use each copy of the Product on the Customer Platform(s) specified in the Order provided that, unless otherwise agreed in writing by Eurotax, Customer does not (i) use the Product on any additional platforms or systems; (ii) use the Product on the Customer Platform(s) with a larger volume without Eurotax’s prior written consent and payment of any applicable licence fees; or (iii) permit use by any other related or third party entity.

5.4 Amennyiben a Termékek webes szolgáltatásként jutnak el a Vevőhöz, a Vevő a Termékekhez a Megrendelésben meghatározott mennyiségi korlátok között férhet hozzá. A megállapodott mennyiséget meghaladó felhasználás a Megrendelésben meghatározott további tranzakciós díjon lesz kiszámlázva, illetve ha ilyen nincs meghatározva, akkor az Eurotax mindenkori standard díjszabásában meghatározott díjon. A Vevő vállalja, hogy az Eurotax által mindenkor rendelkezésre bocsátott integrációs dokumentációban előírt integrációs követelményeknek eleget tesz. A webes Szolgáltatáson keresztül történő tranzakciók mindig csak egyedi járművekre vonatkozhatnak; a tömeges adatigénylés nem megengedett. 

5.4 Where Products are delivered via a web service, Customer may access the Products subject to any volume limits specified in the Order. Any usage in excess of any agreed volumes will be charged at the additional transaction fee rates specified in the Order, or if none are specified, Eurotax’s then current standard pricing for such transactions. Customer shall comply with any integration requirements specified in any applicable integration documentation provided by Eurotax from time to time. Web Service transactions may only refer to individual vehicles. Bulk queries are not permitted.

5.5 A Vevő vállalja, hogy nem (i) fordítja vissza, szereli szét, illetve fejti vissza a Termékeket; (ii) változtatja meg, módosítja vagy készít származékos művet az adatok vagy a dokumentáció alapján; (iii) egyesíti a Termékeket semmilyen egyéb szoftverrel, mint amelyre nézve a dokumentáció ezt kifejezetten engedi; (iv) használja, másolja le, adja el, adja allicencbe, adja bérbe, adja kölcsönbe, engedményezi, adja át, illetve semmilyen egyéb módon nem ruházza át a Termékeket vagy a dokumentációt, kivéve, amennyiben a jelen Licencszerződés kifejezetten megengedi; (v) forgalmazza, hozza nyilvánosságra, illetve engedi meg a használatát a Termékeknek, bármilyen formátumban, sem időbeli használati megosztást biztosító szolgáltatáson, sem szolgáltatóirodán, sem hálózaton keresztül vagy bármilyen egyéb módon, kivéve, amennyiben a dokumentáció ezt lehetővé teszi; illetve (vi) engedi meg egyetlen kívülálló személynek sem, és nem is biztat egyetlen kívülálló személyt arra, hogy a fentieket tegye.

5.5 Customer agrees not to: (i) decompile, disassemble, or reverse engineer the Products; (ii) alter, modify or create any derivative works based on the data or documentation; (iii) merge the Products with any other software other than as expressly set forth in the documentation; (iv) use, copy, sell, sublicense, lease, rent, loan, assign, convey or otherwise transfer the Products or documentation except as expressly authorized by this Licence Agreement; (v)  distribute, disclose or allow use of the Products or documentation, in any format, through any timesharing service, service bureau, network or by any other means not provided for in the documentation; or (vi) permit or encourage any third party to do any of the foregoing. 

5.6 A járművek képeire vonatkozó jogok azok alkotóit, illetve jogtulajdonosait illetik. Az Eurotax nem biztosít a Vevőnek jogosultságot ezen képek felhasználására. Az Eurotax szolgáltatása ezen képek vonatkozásában arra korlátozódik, hogy linket biztosít a Termékekből a képekhez. Ezek a linkek kizárólag a Termékekkel együtt használhatók, és csak online módon, bármilyen reprodukció készítése nélkül (ide nem értve a gyorsítótárban szükségképpen keletkező ideiglenes másolatokat). Tilos a képeket elektronikus levelezésben vagy nyomtatott anyagokban bármilyen további módon felhasználni. Az Eurotax a képekre mutató linkeket bármikor visszavonhatja, és a Vevő köteles a linkek további használatát mellőzni a képek jogtulajdonosának kérése esetén. Ilyen esetben az Eurotax, saját egyedüli döntése alapján, megkísérelhet más képeket a Vevő rendelkezésére bocsátani.

5.6 Rights to vehicle images belong to their creator or rightsholder. Eurotax grants to Customer no rights to use such images; Eurotax’s service in relation to images is limited to providing a link from the Products to the images. Such links may only be used in conjunction with the Products and only online without undertaking any reproductions, other than necessary transitory copies in the cache memory. Further use of the images in electronic mailings or printed materials is prohibited. Eurotax may withdraw the links to the images at any time, and any further use of the links by Customer must cease if the image rightsholder so requires. In such circumstances, Eurotax will at its sole discretion attempt to make other images available to Customer.

5.7 A Vevő ésszerű mennyiségben archív és tartalék másolatot készíthet a Termékekből és a dokumentációból, azonban a tulajdonosi jogok megjelölésének, a neveknek és a logóknak minden ilyen másolaton szerepelni kell.

5.7 Customer may create a reasonable number of archival and backup copies of the Products and documentation, provided all proprietary rights notices, names and logos are duplicated on such copies. 

5.8 Az Eurotax (illetve bármely képviselője vagy szakmai tanácsadója, aki hivatásából eredően titoktartás alatt áll) – ésszerű időben előzetesen adott értesítést követően – beléphet a Vevő irodájába munkaidőn belül és használhatja a számítógépes rendszereket és eszközöket ellenőrzés céljából, valamint hogy – amennyben az ésszerűen indokolt annak ellenőrzése érdekében, hogy a Vevő betartja a Lincencszerződés feltételeit – másolatot készítsen bármely nyilvántartásról vagy más információról, bármely adathordozón. Az Eurotax ezt a jogát a Vevőnek kívülálló személyekkel szemben fennálló titoktartási kötelezettségére figyelemmel gyakorolhatja. Amennyiben megállapításra kerül, hogy a Vevő súlyos szerződésszegést követett el, az Eurotax – egyéb kárainak érvényesítésén túl – az audit költségeinek megtérítését követelheti a Vevőtől.  

5.8 Eurotax (or any of its representatives or professional advisers, who are bound by professional obligations of confidentiality) shall have the right, on providing reasonable notice to Customer, to enter Customer’s premises during business hours and use all computer systems and facilities for the purpose of inspecting and copying any records or other information in any medium as reasonably necessary to monitor Customer’s compliance with the Licence Agreement, subject to Customer’s obligations of confidentiality to third parties. In the event of material non-compliance by Customer being detected, Eurotax shall be entitled to recover the costs of the audit, in addition to any other damages which may be recoverable.

6. JOGSÉRTÉSSEL SZEMBENI VÉDELEM ÉS KÁRTALANÍTÁS

6. INFRINGEMENT DEFENCE AND INDEMNIFICATION 

6.1 Az Eurotax szavatosságot vállal azért, hogy a Termékek nem sértik harmadik személy Szellemi Alkotáshoz Fűződő Jogait. Az Eurotax vállalja, hogy a Vevőt kártalanítja és mentesíti a felelősségtől minden olyan kárral szemben, amelyet harmadik fél részére ítéltek meg vagy fizetésre jóváhagytak az Eurotax fenti szavatosságának megszegéséből származóan, azzal a feltétellel, hogy (i) a Vevő a tudomásszerzését követően haladéktalanul értesíti az Eurotaxot minden ilyen igényről; és (ii) a Vevő az Eurotax részére átengedi az adott igénnyel szembeni védelem kizárólagos lebonyolítását, és biztosítja az Eurotax számára az ésszerűen elvárható segítséget (az Eurotax költségére) a védelem lebonyolításához kapcsolódóan.

6.2 Ilyen jogsértés esetén az Eurotax saját költségén megszerezheti a Vevő részére a jogot, hogy a jelen Licencszerződésben biztosított jogokat továbbra is gyakorolhassa, illetve kicserélheti vagy módosíthatja a Termékeket az Eurotax kizárólagos költségére, oly módon, hogy a Vevő jelen Licencszerződésben biztosított jogainak gyakorlása jogsértéstől mentessé váljon. A 6.1 és 6.2 pontokban rögzített jogorvoslatok a kizárólagos jogorvoslatok, amelyek a Vevő rendelkezésére állnak, és az Eurotax nem tartozik semmilyen további felelősséggel a Vevővel szemben.

7. SZAVATOSSÁGOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

7. WARRANTIES AND LIMITATIONS

7.1 Az Eurotax szavatolja, hogy (i) a Termékeket ésszerű hozzáértéssel és gondossággal állították össze a jó iparági gyakorlatnak megfelelően. A Vevő tudomásul veszi, hogy a jelenérték becslésekor és a jövőbeni érték előrejelzésekor vagy bármilyen más információ közlésekor az Eurotax ésszerű hozzáértéssel és gondossággal jár el, azonban az Eurotax nem szavatolja semmilyen konkrét érték pontosságát, teljességét vagy helyességét, és Vevő ezeket az értékeket kizárólag irányadó, indikatív jelleggel kezeli; (ii) a Licencszerződés időtartama alatt megteszi az ésszerű erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a Termékekben előforduló, részére bejelentett hibákat haladéktalanul kijavítsa, esettől függően az Eurotax Termékek soron következő kiadásában eszközölt javítás vagy Frissítés útján; 

7.1 Eurotax warrants that (i) Products have been compiled using reasonable skill and care in accordance with good industry practice.  Customer acknowledges that when estimating present and forecasting future values or providing any other information, Eurotax will use reasonable skill and care, but that Eurotax does not warrant the accuracy, completeness, or correctness of any particular values or data which Customer shall treat as guiding indications only;  (ii) it will during the term of the Licence Agreement use reasonable endeavours to correct any errors notified to it in Products promptly, where appropriate by including a correction in the next scheduled release or Update of Eurotax Products;

7.2 Az Eurotax nem vállal szavatosságot a harmadik felek által szállított és az Eurotax által a Termékekbe épített (i) információ vagy (ii) adat hibátlanságára vonatkozóan, és kizárólag azt szavatolja, hogy megtette az ésszerű erőfeszítéseket annak érdekében, hogy az ilyen információt helyesen másolja át vagy importálja az eredeti forrásból. A Termékek műszaki hibája esetén, feltéve, hogy az a Licencszerződésnek megfelelően bejelentésre került az Eurotax felé, az Eurotax kivizsgálja a hibát, és amennyiben az Eurotax a hibát meg tudja ismételni vagy egyébként meg tudja erősíteni hibaként, az Eurotax megteszi a belátása szerint az adott körülmények között megfelelőnek tartott intézkedést a helyzet orvoslása érdekében.

7.2 Eurotax gives no warranty as to (i) freedom from defects of information or (ii) data supplied by third parties and incorporated by Eurotax into Products and warrants only that it has used reasonable endeavours to copy or import such information correctly from its original source; In the event of any technical error in the Products, subject to being notified in accordance with the Licence Agreement, Eurotax will investigate the error and, if the issue can be replicated or otherwise confirmed by Eurotax as an error, Eurotax will take such action as it considers appropriate in the circumstances to remedy the situation.

7.3 A jelen Licencszerződésben rögzített szavatosságok kizárnak és helyébe lépnek minden egyéb szavatosságnak, kikötésnek, feltételnek, vállalásnak és kötelezettségnek, amelyet jogszabály, szokásjog, gyakorlat, kereskedelmi szokvány, üzleti eljárás vagy bármi egyéb feltételez a Termékek minőségére, állapotára és adott célnak való megfelelőségére vonatkozóan.

7.3 The warranties set out in this Licence Agreement are exclusive of and in lieu of all other warranties, conditions, terms, undertakings and obligations implied by statute, common law, custom, trade usage, course of dealing or otherwise which relate to the quality, condition and fitness for any purpose of Products.

8. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

8. LIMITATION OF LIABILITY 

8.1 A jelen 8. pont az Eurotax felelősségére vonatkozik (beleértve a munkavállalói, megbízottjai és alvállalkozói cselekményeiért és mulasztásaiért való felelősséget) bármely Licencszerződés alapján fennálló szerződéses kötelezettsége megszegése vonatkozásában, illetve bármely jognyilatkozata, kijelentése vagy jogsértő cselekedete vagy mulasztása vonatkozásában, beleértve a gondatlanságot és a felelősség bármely más formáját. Az Eurotax nyomatékosan felhívja a Vevő figyelmét a jelen 8. pont előírásaira

8.1 This clause 8 applies to Eurotax’s liability (including any liability for the acts and omissions of its employees, agents and sub-contractors) in respect of any breach of its contractual obligations arising under any Licence Agreement and any representation, statement or tortious act or omission including negligence and any other form of liability, and Customer’s attention is in particular drawn to the provisions of this clause 8.

8.2 Az Eurotax felelőssége a Vevővel szemben nem korlátozott (i) az Eurotax hanyagságából származó halál vagy személyi sérülés esetén, (ii) csalás esetén, (iii) szándékos mulasztás vagy súlyos gondatlanság (iv) a 6.1 pontban írt szavatosság megszegése esetén, illetve (v) semmilyen egyéb olyan esetben, amelyben a felelősség a vonatkozó kötelező erejű jogi előírások értelmében nem korlátozható.

8.3 A 8.2 pontban foglaltak figyelembe vételével az Eurotax teljes felelőssége korlátozásra kerül az érintett Termék vonatkozásában azon 12 hónapos időszakban megfizetett vagy megfizetendő Díj teljes összegében, amelyben a felelősség felmerült.

8.3 Subject to clause 8.2, Eurotax’s entire liability shall be limited to an amount equal to the aggregate of the Fee paid or due to be paid for the Product concerned in respect of the 12 month period in which the liability arose.

8.4 A 8.2 pontban foglaltak figyelembe vételével az Eurotax nem felelős a Vevővel szemben (i) semmilyen elmaradt haszonért, üzletért, elvárt megtakarításért, goodwillért, adatért vagy egyéb hasonló veszteségért; illetve (ii) bármilyen jellegű közvetett vagy következményes veszteségért vagy kárért; minden esetben ide értve a Vevőt ért azon veszteséget vagy kárt, amely harmadik fél perindítása folytán éri. Az Eurotax a jelen pontban írtak szerint nem felelős még abban az esetben sem, ha a veszteség ésszerűen előre látható volt, vagy ha az Eurotaxot tájékoztatták annak lehetőségéről, hogy ez a Vevőt érheti.

8.4 Subject to clause 8.2, Eurotax shall not be liable to Customer for (i) any loss of profits, business, anticipated savings, goodwill, data or other such loss; or (ii) any type of special indirect or consequential loss or damage; in each case including loss or damage suffered by Customer as a result of an action brought by a third party and even if such loss was reasonably foreseeable or Eurotax had been advised of the possibility of Customer incurring the same.

8.5 Az Eurotax nem tartozik felelősséggel semmilyen személlyel szemben a Vevőn kívül a jelen Licencszerződéssel vagy annak tárgyával kapcsolatosan

8.5 Eurotax will not be liable to any person other than Customer in connection with this Licence Agreement or its subject-matter.

9. ALKALMAZANDÓ JOG

9. GOVERNING LAW

9.1 A jelen Licencszerződésre Magyarország joga alkalmazandó, a Licencszerződés annak megfelelően értelmezendő . Bármely, a jelen Licencszerződésből eredő jogvitával, nézeteltéréssel vagy igénnyel kapcsolatban a kizárólagos jelleggel a magyar bíróságok járnak el.

9.1 This Licence Agreement shall be subject to, interpreted and construed in accordance with the substantive laws of Hungary.  Any dispute, controversy or claim arising out of or in relation to this Licence Agreement shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the courts of Hungary.

10. HATÁLY ÉS MEGSZŰNÉS

10. TERM & TERMINATION 

10.1 A Licencszerződés a Hatálybalépés Napján lép hatályba és, amennyiben a Megrendelésben másként nem rögzítik, kezdeti időtartama 12 hónap, amely azt követően további tizenkét hónapos időszakokra hosszabbodik meg. Bármelyik fél megszüntetheti a jelen Licencszerződést az aktuális időszak végére szólóan a másik félhez intézett, az aktuális időszak lejáratát legalább 60 nappal megelőzően átadott írásos felmondás útján.

10.1 The Licence Agreement shall enter into force on the Commencement Date and unless otherwise specified in the Order shall have an initial duration of 12 months, continuing in force thereafter for further periods of twelve months. Either party may terminate the Licence Agreement with effect from the end of the then-current period by giving the other party written notice of such termination not less than 60 days before the expiry of the then-current period.

10.2 A Licencszerződést írásbeli értesítéssel azonnali hatállyal felmondhatja: (i) az Eurotax, amennyiben a Vevő, írásbeli felszólítás ellenére, nem fizeti meg a Licencszerződés értelmében fizetendő bármely összeget vagy egyéb esedékes tartozását az Eurotax részére, az esedékesség napjától számított 30 napon belül; (ii) bármelyik fél, amennyiben a másik fél a Licencszerződés bármely feltételét súlyosan megszegi és a szerződésszegést (orvosolható szerződésszegés esetén) nem orvosolták az orvoslásra vonatkozó írásbeli felszólítástól számított 30 napon belül; (iii) bármelyik fél, amennyiben a másik fél végelszámolás, csődeljárás, illetve jogerően elrendelt felszámolási eljárás vagy kényszertörlés alá kerül; valamint (iv) az Eurotax, amennyiben a Vevő a jelen Licencszerződésben foglalt bármely licencfeltételt megszegi, és egy megfelelően részletes írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított tíz (10) munkanapon belül nem orvosolta a licencefeltételek, illetve korlátozások mindennemű megszegését.

10.2 The Licence Agreement may be terminated by notice in writing forthwith: (i) by Eurotax, if Customer, having been sent a written reminder, fails to pay any sums payable under the Licence Agreement or any other debt due to Eurotax within 30 days after the due date; (ii) by either party if the other commits any material breach of any term of the Licence Agreement which (in the case of a breach capable of being remedied) shall not have been remedied within 30 days of a written request to remedy the same; (iii) by either party if the other party becomes subject to liquidation, bankruptcy proceedings, or to insolvency proceedings or forced liquidation proceedings ordered by a binding court decision; and (iv) by Eurotax, if Customer breaches any of the licence terms under this Licence Agreement, and has not within ten (10) business days of the date of a reasonably detailed written notice, cured all breaches of licence limitations or restrictions.   

10.3 A Licencszerződés bármely módon történő megszüntetése nem jár valamely fél jelen Licencszerződésből vagy jogszabályból fakadó bármely jogosultságának vagy jogorvoslati jogának sérelmével, és nem érinti bármely fél szerzett jogait, illetve kötelezettségeit. A Licencszerződés megszűnésével hatályba lépnek, illetőleg továbbra is hatályban maradnak a Licencszerződés azon rendelkezései, amelyekkel kapcsolatban a felek kifejezetten így rendelkeztek (így különösen a jelen Licencszerződés 4. pontja), illetve amelyekkel kapcsolatban a felek szándéka kiolvasható.

10.3 Any termination of the Licence Agreement shall be without prejudice to any other rights or remedies a Party may be entitled to hereunder or at law and shall not affect any accrued rights or liabilities of either Party nor the coming into or continuance in force of any provision hereof which is expressly or by implication intended to come into or continue in force on or after such termination which shall include without limitation clause 4 which shall survive termination of the Licence Agreement by either Party.

10.4 A Licencszerződés megszűnését (amely magában foglalja a tartalék példányok használatára vonatkozó jog megszűnését is) követő 7 napon belül a Vevő, számítógépes berendezéssel felhasználandó Termékek esetén, az Eurotax kizárólagos választása szerint visszajuttatja vagy megsemmisíti a Termékek birtokában vagy ellenőrzése alatt levő összes példányát, és a Vevő megfelelő meghatalmazással rendelkező tisztségviselője írásban tanúsítja az Eurotax felé, hogy a Vevő teljesítette e kötelezettségét.

10.4 Within 7 days of the termination of the Licence Agreement (which shall include termination of the licence to use any back-up copies) Customer shall in the case of Products for use with computer equipment at Eurotax sole option either return or destroy all such copies of Products in its possession or control and a duly authorised officer of Customer shall certify in writing to Eurotax that Customer has complied with this obligation.

11. ADATVÉDELEM

11. DATA PROTECTION

11.1 Mindkét fél vállalja, hogy megfelel az Általános Adatvédelmi Rendeletben [(EU) 2016/679], illetve bármely nemzeti adatvédelmi jogszabályban, rendeletben, illetőleg másodlagos jogforrásban (a továbbiakban: „Adatvédelmi Jogszabályok”) meghatározott mindenkori követelményeknek. A jelen 11. pont kiegészíti valamely fél Adatvédelmi Jogszabályból fakadó kötelezettségét, és nem könnyíti vagy változtatja meg azt, illetve nem lép annak helyébe.

11.1 Both parties will comply with all applicable requirements of the General Data Protection Regulation ((EU) 2016/679) and any national  data protection laws, regulations and secondary legislation, as amended or updated from time to time (the “Data Protection Legislation”). This clause 11 is in addition to, and does not relieve, remove or replace, a party’s obligations under the Data Protection Legislation.

11.2 A felek rögzítik, hogy az Adatvédelmi Jogszabályok szempontjából a Vevő tekintendő adatkezelőnek, míg az Eurotax adatfeldolgozónak (azzal, hogy az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó kifejezések az Adatvédelmi Jogszabályokban meghatározott jelentéssel bírnak).

11.2 The parties acknowledge that for the purposes of the Data Protection Legislation, the Customer is the data controller and Eurotax is the data processor (where Data Controller and Data Processor have the meanings as defined in the Data Protection Legislation).

11.3 A Vevő gondoskodik valamennyi szükséges és megfelelő hozzájárulás és tájékoztatás meglétéről annak érdekében, hogy az Adatvédelmi Jogszabályokban definiált Személyes Adatok jogszerűen átadhatóak legyenek az Eurotax részére a jelen Licencszerződés időtartamára és céljaira, ide értve azt is, amikor a Vevő visz be adatokat (így különösen vevői személyes adatokat, jármű rendszámot vagy jármű azonosítószámot) a Termékekbe a Termékekből történő lekérdezések során, illetve a Termékek egyéb felhasználása során. A Vevő nem ad át az Eurotax részére az Adatvédelmi Jogszabályokban definiált Személyes Adatok Különleges Kategóriáiba tartozó adatokat. A Vevő ezen kötelezettségek megszegése esetén teljes kártalanítással tartozik az Eurotax felé.

11.3 The Customer will ensure that it has all necessary appropriate consents and notices in place to enable lawful transfer of the Personal Data (as defined in the Data Protection Legislation) to Eurotax for the duration and purposes of this Licence Agreement, including when Customer enters Personal Data (including but not limited to customer details, or a vehicle registration number (VRM) or vehicle identification number (VIN)) into the Products for the purposes of interrogating the Products data, or otherwise in the course of using the Products. The Customer will not transfer any Special Category Data (as defined in the Data Protection Legislation) to Eurotax. Customer will indemnify Eurotax fully in relation to any breach of these obligations.

11.4  Az Eurotax a jármű rendszámot, illetve jármű azonosítószámot kizárólag arra a célra használja fel, hogy egy járművet azonosítson, továbbá hogy az ilyen tevékenységet számlázási és audit célokból rögzítse, valamint hogy azon gépkocsigyártók felé jelentést tegyen, amelyek rendszerét az Eurotax használja. A Vevő saját adminisztrációs céljaira szintén rögzítheti az Eurotax rendszerében a saját vevőinek, valamint az azokhoz kapcsolódó természetes személyeknek az adatait.

11.4 Eurotax shall only process the VRM or VIN to identify a vehicle and to record this activity for invoicing and audit purposes and for reporting to car manufacturers whose systems Eurotax uses. The Customer may also record in Eurotax’s system the details of its own customers and connected individuals for its own administrative purposes.

11.5 Az Eurotax bármely, a jelen Licencszerződésből fakadó kötelezettségének teljesítése során felmerülő Személyes Adat kezelésével kapcsolatban vállalja az alábbiakat:

11.5 Eurotax shall, in relation to any Personal Data processed in connection with the performance by Eurotax of its obligations under this Licence Agreement:

11.5.1 Személyes Adatokat abból a célból kezel, hogy a Licencszerződés alapján biztosítandó szolgáltatásokat nyújtsa, egyéb esetben csak a vevő írásos utasítása alapján, kivéve, ha az Eurotaxot valamely közhatalmi szerv jogszabály alapján kötelezi a Személyes Adatok más célból történő kezelésére, mely esetben az Eurotax a Vevőt előzetesen értesíti (feltéve, hogy az ilyen előzetes értesítés nem tilos);

11.5.1 process Personal Data in order to provide services under the Licence Agreement and otherwise only on Customer’s written instructions, unless Eurotax is legally compelled by a public authority to process Personal Data for a different reason, in which case Eurotax will notify Customer in advance if Eurotax is not prohibited from doing so;

11.5.2 gondoskodik megfelelő műszaki és szervezeti intézkedések meglétéről a Személyes Adatok jogosulatlan és jogszerűtlen kezelésének, véletlen elvesztésének, megrongálódásának, károsodásának megakadályozása érdekében, azért, hogy – a technológia állásának és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével – a kockázat mértékének megfelelő szintű biztonságot garantáljon; az Eurotax kérésre részletes információval szolgál ezen intézkedésekkel kapcsolatban a dataprotection@autovistagroup.com e-mail címen;

11.5.2 ensure that it has in place appropriate technical and organisational measures to protect against unauthorised or unlawful processing of Personal Data and against accidental loss or destruction of, or damage to, Personal Data to ensure a level of security for Personal Data appropriate to the risk having regard to the state of technological development and the cost of implementing any measures. Eurotax will provide a detailed description of such measures on request to dataprotection@autovistagroup.com ;

11.5.3 gondoskodik arról, hogy a Személyes Adatokhoz hozzáférő, illetve azokat kezelő munkatársak titoktartásra legyenek kötelezve a Személyes Adatokkal kapcsolatban;

11.5.3 ensure that all personnel who have access to and/or process Personal Data are obliged to keep the Personal Data confidential; and

11.5.4 nem továbbít Személyes Adatokat az Európai Gazdasági Térségen kívülre, kivéve azt az esetet, ha a Vevő előzetes írásbeli hozzájárulást adott ehhez, valamint ha a következő feltételek teljesülnek: (i) a Vevő vagy az Eurotax megfelelő garanciákról gondoskodott az adattovábbítással kapcsolatban; (ii) az érintett személynek kikényszeríthető jogok és hatékony jogorvoslati eljárások állnak rendelkezésére; (iii) az Eurotax megfelel az Adatvédelmi Jogszabályokból eredő kötelezettségeinek azáltal, hogy bármely továbbított Személyes Adattal kapcsolatban biztosítja a védelem megfelelő szintjét; és (iv) megfelel azoknak az ésszerű utasításoknak, melyeket a Vevő előzetesen közölt a Személyes Adatok kezelésére vonatkozóan;

11.5.4 not transfer any Personal Data outside of the European Economic Area unless the prior written consent of the Customer has been obtained and the following conditions are fulfilled: (i) the Customer or Eurotax has provided appropriate safeguards in relation to the transfer; (ii) the data subject has enforceable rights and effective legal remedies; (iii) Eurotax complies with its obligations under the Data Protection Legislation by providing an adequate level of protection to any Personal Data that is transferred; and (iv) comply with reasonable instructions notified to it in advance by the Customer with respect to the processing of the Personal Data.

11.5.5 segítséget nyújt a Vevő részére, a Vevő költségén, bármely Érintett Személytől származó megkeresés megválaszolásához, valamint az Adatvédelmi Jogszabályokból fakadó, adatbiztonságra vonatkozó, incidensbejelentési, hatásvizsgálati kötelezettségeinek teljesítésével összefüggő, valamint a felügyeleti hatóságokkal való konzultációk során;

11.5.5 assist the Customer, at the Customer’s cost, in responding to any request from a Data Subject and in ensuring compliance with its obligations under the Data Protection Legislation with respect to security, breach notifications, impact assessments and consultations with supervisory authorities or regulators;

11.5.6 késedelem nélkül értesíti a Vevőt, amint bármilyen adatvédelmi incidensről tudomást szerez;

11.5.6 notify the Customer without undue delay on becoming aware of a Personal Data breach;

11.5.7 a Vevő írásbeli kérése alapján a jelen Licencszerződés megszűnésekor törli vagy visszaadja a Személyes Adatokat, illetve azok másolatait a Vevőnek, kivéve amennyiben az Alkalmazandó Jog alapján az Eurotax köteles bizonyos Személyes Adatok megőrzésére;

11.5.7 at the written direction of the Customer, delete or return Personal Data and copies thereof to the Customer on termination of this Licence Agreement unless required by Applicable Law to store the Personal Data;

11.5.8 teljes körű és pontos nyilvántartást és információkat vezet annak érdekében, hogy bizonyítani tudja a jelen 11. pontban előírtaknak történő megfelelését, és lehetővé teszi a Vevő, illetve a Vevő által kijelölt auditor által elvégzendő auditot;

11.5.8 maintain complete and accurate records and information to demonstrate its compliance with this clause 11 and allow for audits by the Customer or the Customer’s designated auditor; and

11.5.9 teljes körűen kártalanítja a Vevőt a jelen kötelezettségek bármely megszegése esetén.

11.5.9 indemnify Customer fully in relation to any breach of these obligations.

11.6 A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eurotax a jármű rendszám és jármű azonosítószám adatok szolgáltatásával szolgáltatót bízzon meg, valamint hogy az Eurotax a Személyes Adatok vonatkozásában külső adatfeldolgozónak is minősülő, rendszertámogatást nyújtó alvállalkozókat bízzon meg. Az Eurotax írásbeli szerződést kötött, illetve fog kötni a külső adatfeldolgozókkal, lényegileg sztenderd üzleti feltételekkel, illetve a jelen pontban foglalt kötelezettségeknek megfelelően. A Vevő és az Eurotax viszonyában az Eurotax marad felelős az Eurotax által igénybe vett külső adatfeldolgozók cselekményeiért és mulasztásaiért.

11.6 Customer consents to Eurotax appointing providers of VRM and VIN data and subcontractors who provide systems support as third party processors of Personal Data under the Licence Agreement. Eurotax has entered or will enter into a written agreement with third-party processors substantially on their standard terms of business, or covering the obligations contained in this clause, and as between Eurotax and Customer, Eurotax shall remain fully liable for all acts or omissions of any third party processor appointed by us.

11.7 Bármelyik fél bármikor, legalább 30 napos értesítéssel javasolhatja a jelen 11. pont rendelkezéseinek felülvizsgálatát és kicserélését valamely alkalmazandó, adatkezelő és adatfeldolgozó közötti általános szerződési feltételekkel vagy más olyan hasonló feltételekkel, amelyek egy hitelesítési rendszer részét képezik (amely onnantól kezdve alkalmazandó, hogy a felek által csatolásra kerül a jelen Licencszerződéshez).

11.7 Either party may, at any time on not less than 30 days’ notice, propose to revise this clause 11 by replacing it with any applicable controller to processor standard clauses or similar terms forming part of an applicable certification scheme (which shall apply when replaced by attachment to this Licence Agreement).

12. EGYEBEK

12. MISCELLANEOUS

12.1 Az Eurotax a jelen Licencszerződést, illetve az ennek alapján leadott bármely megrendelést engedményezheti valamely kapcsolt vállalkozására, illetve valamely olyan személyre, akinek az Eurotax eladja, átruházza, átadja, engedményezi, illetve bérbe adja a jelen Licencszerződésben foglalt kötelezettségei teljesítéséhez szükséges eszközeinek egészét vagy lényegileg az egészét. Az Eurotax a Licencszerződésből fakadó kötelezettségei egészének vagy részének teljesítését alvállalkozóra bízhatja, a kötelezettségek teljesítéséért azonban ez esetben is felelős marad.

12.1 Eurotax may assign this Licence Agreement and any order hereunder to any of its affiliated entities or to any entity to which Eurotax may sell, transfer, convey, assign or lease all or substantially all of the assets or material used in connection with the performance of its obligations hereunder. Eurotax may subcontract any or all of the obligations to be performed by it hereunder, but will retain responsibility for the work.

12.2 Egyik fél sem felel a Licencszerződés értelmében fennálló bármely kötelezettsége teljesítésében bekövetkezett késedelemmel vagy elmaradással okozott veszteségért vagy kárért, amennyiben ez az észszerű ellenőrzésén kívül eső oknál fogva következett be. Ilyen eset felmerülésekor a késedelembe esett fél haladéktalanul tájékoztatja a másik felet, részletezve a körülményeket, és amennyiben a késedelem 6 hetet meghaladóan állna fenn, a másik félnek jogában áll a Licencszerződést írásos értesítéssel felmondani. Egyik fél sem tartozik felelősséggel a másik féllel szemben a Licencszerződésnek ilyen esemény folytán bekövetkező megszűnéséért.

12.2 Neither party shall be liable for any loss or damage caused by delay or failure in the performance of any of its obligations under the Licence Agreement where the same is occasioned by a cause beyond its reasonable control. Should any such event occur the party in default shall forthwith give notice to the other detailing the circumstances and if a default shall continue for more than 6 weeks, then the other party shall be entitled to terminate the Licence Agreement by written notice. Neither party shall have any liability to the other party in respect of the termination of the Licence Agreement as a result of such an event.

12.3 A Licencszerződés értelmében bármely féllel közölt értesítést írásban kell közölni (beleértve az e-mailt), a másik fél székhelyére vagy a fél által a Megrendelésben vagy bármely későbbi írásbeli értesítésben megjelölt egyéb címére.

12.3 Any notice to be given to a party under the Licence Agreement shall be in writing (which includes e-mail) addressed to that party at its principal place of business or such other address as may have been specified in the Order or subsequently in writing.

12.4 Bármelyik fél elmulasztása vagy késedelme bármely jog gyakorlásában vagy érvényesítésében nem értelmezhető a licencszerződés vagy más módon fennálló jogainak lemondásaként. Az egyik fél általi lemondás a licencszerződés bármelyik általi megsértéséről nem tekinthető ugyanennek vagy bármely más rendelkezésnek a későbbi megszegéséről való lemondásnak.

12.4 Failure or delay by either party to exercise or enforce any rights will not be construed as a waiver of its rights under the Licence Agreement or otherwise. No waiver by a party of any breach of the Licence Agreement by the other shall be considered as a waiver of any subsequent breach of the same or any other provision.

12.5 Amennyiben a jelen Licencszerződés bármely előírását (vagy annak részét) valamely illetékes bíróság/hatóság érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősíti egészében vagy részben, az adott előírást töröltnek kell tekinteni és ez nem érinti a Licencszerződés többi előírásának vagy az adott előírás többi részének érvényességét. A végrehajthatatlan előírást olyan előírás váltja ki, amely a lehető leginkább megfelel a felek gazdasági szándékának.

12.5 If any provision (or part of a provision) of this Licence Agreement is held by any competent authority to be invalid or unenforceable in whole or in part, that provision or part will be deemed deleted, and the validity of the other provisions of the Licence Agreement and the remainder of the provision in question shall not be affected thereby. The unenforceable provision shall be replaced with a provision that as closely as possible corresponds to the parties’ envisaged economic intent.

12.6 A jelen Licencszerződés a felek teljes megállapodását tartalmazza, és helyébe lép a felek között a Termékekre vonatkozó összes korábbi megállapodásnak és egyezségnek.

A jelen Licencszerződés angol és magyar nyelvű változata közötti bármely eltérés esetén a magyar nyelvű feltételek tekintendőek irányadónak.

12.6 This Licence Agreement is the entire agreement and replaces all previous agreements and understandings between the parties relating to the Products.

In the event of any discrepancy between the English and Hungarian version of this Licence Agreement, the provisions of the Hungarian language terms and conditions shall prevail.